sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Goede begeleiding draagt het meest bij aan de tevredenheid van ouders.

Op basis van de tevredenheidspeilingen die in 2009 onder ruim 50.000 ouders zijn afgenomen heeft Scholen met Succes een analytisch model ontwikkeld. Dat model geeft aan welke 10 (van de totaal 37) factoren, in onderlinge samenhang, het meest van invloed zijn op de algemene tevredenheid van ouders.

Factoren
Toename rapportcijfer bij toename van 1 punt in tevredenheid

Begeleiding van leerlingen met problemen.

0,33

Rust en orde op school.

0,31

Sfeer en inrichting van het gebouw.

0,24

Informatie over wat er op school gebeurt.

0,21

Extra mogelijkheden voor goede leerlingen.

0,20

Gelegenheid om met de directie te praten.

0,20

Aandacht voor taal.

0,19

Omgang leerkracht met leerlingen.

0,19

Inzet en motivatie leerkracht.

0,16

Hygiëne en netheid in de school.

0,13


  • * De tevredenheid is gemeten op een vierpuntsschaal lopend van zeer ontevreden tot zeer tevreden. De algemene tevredenheid wordt tot uiting gebracht in een rapportcijfer op de schaal van 1 tot 10.

  • * Het betreft hier een meervoudige regressie analyse die voor 49% de oudertevredenheid voorspelt. Bovenstaande 10 factoren zijn allen significant (α=0,000)


Toelichting model:
Om de oudertevredenheid te verbeteren zouden deze onderdelen (liefst in samenhang, als model) verbeterd moeten worden. In de tabel staat in welke mate de verschillende onderdelen de oudertevredenheid voorspellen. Hierdoor kunnen uitspraken worden gedaan zoals ‘wanneer de tevredenheid over de informatievoorziening door de school met 1 punt (op 4-puntschaal) toeneemt (bijvoorbeeld van ontevreden naar tevreden) zal (met 99,9% zekerheid) de algehele tevredenheid (ic het rapportcijfer tevredenheid) met 0,214 punt stijgen’. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in 2009 aan de school van hun kinderen gaven is 7,53. Dat zou dan dus stijgen naar 7,74.

De bovenstaande tien factoren zijn dan ook belangrijke aandachtspunten bij het verbeteren van de oudertevredenheid. Op landelijke schaal zou het onderwijs, op grond van dit model, moeten werken aan het verbeteren van voornoemde 10 punten om de algemene oudertevredenheid te vergroten. De ervaring leert dat de verhoudingen op school- of bestuursniveau kunnen verschillen van dit landelijke beeld.

Invloed op de algemene tevredenheid
De tevredenheid ten aanzien van de informatie over wat er op school gebeurt speelt in het voorspellend model een belangrijke rol. Als school heeft u, naast persoonlijke gesprekken, een aantal middelen tot uw beschikking om ouders te informeren. Meest gebruikt zijn de website, nieuwsbrieven en een schoolgids.

Op July 1, 2010